നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » NAYANTHARA DISCLOSES REASON BEHIND ENDING RELATIONSHIPS IN THE PAST

    അകലാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല; പ്രണയബന്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നയൻ‌താര

    Nayanthara discloses reason behind ending relationships in the past | പ്രണയബന്ധങ്ങൾ തകർന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചതെന്തെന്നും നയൻ‌താര