നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » NAZRIYA NAZIM PENS A NOTE ON HER LOVING FAMILY

    'കെട്ടിപ്പിടിക്കില്ലെന്നു പറയും, പക്ഷെ ചേർത്തുപിടിച്ചാൽ വിടില്ല; സമ്മാനം വേണ്ടെന്നു പറയും, പക്ഷെ നൽകിയാൽ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങും': കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് നസ്രിയ

    Nazriya Nazim pens a note on her loving family | മനസ്സിൽത്തൊടുന്ന കുറിപ്പുമായി നസ്രിയ

    )}