നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » NAZRIYA NAZIM POSTS CUTE THROWBACK PIC FROM CHILDHOOD

    അന്നും ഇന്നും എക്സ്പ്രെഷന്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല; ഇത് ആരുടെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് കണ്ടെത്താമോ?

    മലയാളി പ്രേക്ഷകർ വളരെയധികം ആഘോഷിച്ച ചില എക്സ്പ്രെഷനുകളുടെ ഉടമയാണ് ഈ സുന്ദരിക്കുട്ടി. ആളെ മനസ്സിലായോ?

    )}