നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » PARVATI NAIR IS ALL SET TO BE A SPIDER WOMAN SOON

    Parvati Nair | സ്പൈഡർ വുമണാകാൻ പാർവതി നായർ; ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

    Bringing out the spider woman in me എന്ന അടികുറിപ്പോടെ ഒരു മതിലിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പോസിലാണ് ഈ ചിത്രം.

    )}