നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » POONAM PANDEY AND HUSBAND SAM BOMBAY SEPARATED

    Poonam Pandey | പൂനം പാണ്ഡേയും ഭർത്താവും പിരിഞ്ഞു; ഇനി അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഡേറ്റിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പൂനം

    Poonam Pandey and husband Sam Bombay separated | ഭർത്താവ് സാം ബോംബെയുമായി വേർപിരിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പൂനം പാണ്ഡെ