നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » POORNIMA INDRAJITH SHARES THE MEMORIES OF FIRST WEDDING ANNIVERSARY

    ആദ്യ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിച്ച രണ്ടു 'കുട്ടികൾ'; 17 വർഷം മുൻപുള്ള ഓർമ്മകളുമായി പൂർണ്ണിമ ഇന്ദ്രജിത്

    Poornima Indrajith shares the memories of first wedding anniversary | ആദ്യ വിവാഹ വാർഷികത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളുമായി പൂർണ്ണിമ ഇന്ദ്രജിത്