നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » PRADEEP CHANDRAN HAS NAMED HIS SON AFTER KARUTHAMUTHU SERIAL

    Pradeep Chandran son | ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് മകന് നൽകി പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ

    Pradeep Chandran has named his son after Karuthamuthu serial | പ്രദീപ് ചന്ദ്രന് ഏറ്റവുമധികം സ്വീകാര്യത നേടിക്കൊടുത്ത കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് മകന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്

    )}