നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » RAAI LAXMI IS MET GALA READY WITH A WEIRDEST MAKEUP

    മലയാളി പ്രേക്ഷകരേ, ഇഷ്‌ട നടിയുടെ ഈ ലുക്കിൽ നിന്നും ആളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇത് തന്റെ മെറ്റ് ഗാല എന്ന് താരം

    2007 മുതൽ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായ യുവതാര സുന്ദരിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ. ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ?

    )}