നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » RACHANA NARAYANANKUTTY RESPONDS WHEN SHE IS BEING QUIZZED ABOUT CASTE

    Rachana Narayanankutty | ജാതിയേതെന്ന് ചോദ്യം; മറുപടിയുമായി നടി രചന നാരായണൻകുട്ടി

    Rachana Narayanankutty responds when she is being quizzed about her caste | ഒരു ജാതിവിഭാഗത്തിന്റെ പേര് എടുത്തുപറഞ്ഞാണ് രചന നാരായണൻകുട്ടിയോട് ചോദ്യം ഉണ്ടായത്

    )}