നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » RASHMIKA MANDANNA INCREASED HER REMUNERATION POST THE SUCCESS OF PUSHPA

    Rashmika Mandanna| 2 കോടിയല്ല, 3 കോടി; പുഷ്പയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി പ്രതിഫലം കുത്തനെ കൂട്ടി രശ്മിക മന്ദാന

    പുഷ്പയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി താരം കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെട്ടു