നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » REASON BEHIND PRIYANKA CHOPRA DROPPING THE NAME OF HUSBAND FROM INSTAGRAM PROFILE

    Priyanka Chopra | പ്രിയങ്ക ഭർത്താവിന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ കാരണം ഇതോ?

    Priyanka Chopra | കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഭർത്താവിന്റെ പേര് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു

    )}