നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SETS OF MALAYALAM MOVIE STATION 5 DAMAGED IN HEAVY RAINS MM TV

    കോവിഡും കാലവർഷവും തകർത്ത സിനിമാ സെറ്റിനെക്കുറിച്ച് സംവിധായകന്റെ പൊള്ളുന്ന കുറിപ്പ്

    Sets of Malayalam movie Station 5 damaged in heavy rains | കോവിഡും കാലാവസ്ഥയും കലിപൂണ്ടപ്പോൾ തകർന്ന സിനിമാ സെറ്റിനെക്കുറിച്ച് സിനിമാ സംവിധായകൻ

    )}