നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SHANE NIGAM IN AMMA MEETING KOCHI TV NSR

    'അമ്മ'യെ അനുസരിക്കാമെന്ന് ഷെയിൻ എഴുതി നൽകി; പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായെന്ന് അമ്മ

    ഉല്ലാസം സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ്ങ് ഷെയിൻ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും; എന്നാൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടില്ലെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

    )}