നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SINDHU KRISHNA NARRATES HOW AHAANA SPOILED A PHOTOSHOOT WHEN SHE WAS A CHILD

    കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ പോസ് ചെയ്ത് കുളമാക്കിയ മകൾ; അഹാനയെപ്പറ്റി അമ്മ സിന്ധു

    Sindhu Krishna narrates how Ahaana spoiled a photoshoot when she was a child | അഹാന പണ്ട് പോസ് ചെയ്ത് കുളമാക്കിയ ഫോട്ടോയും അതിനു പിന്നിലെ കഥയുമായി അമ്മ സിന്ധു

    )}