നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SUHASINI POSTED A PIC WEARING THE SAME SARI AFTER SO MANY YEARS

    Suhasini | ഒരേ നിറമുള്ള സാരി, അതേ സുഹാസിനി, പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്; ചിത്രങ്ങളുമായി നടി സുഹാസിനി

    ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സമാനതകളുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമുണ്ട്. കണ്ടെത്താനാവുമോ?