നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SWASIKA VIJAY ABOUT HER WEDDING PLANS

    പ്രാണനാഥന്റെ പേര് പറയൂ... തന്റെ പ്രണയവിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അനുവിനോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സ്വാസിക

    Swasika Vijay about her wedding plans | സ്വാസികയുടെ വിവാഹവിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അനു

    )}