നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » WHAT IS TATTOOED IN AMRUTHA SURESH HAND

    Amrutha Suresh | കയ്യിലെ ടാറ്റുവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകി അമൃത സുരേഷ്

    What is tattooed in Amrutha Suresh's hand? | അമൃതയ്ക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് ഇടത്തേ കയ്യിൽ ടാറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

    )}