നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » WHAT JANHVI KAPOOR BOUGHT WITH HER FIRST EVER PAY CHEQUE

    Janhvi Kapoor| ആദ്യ പ്രതിഫലമായി ജാൻവി കപൂർ വാങ്ങിയതെന്ത്?

    പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ച പണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടിക്കറ്റാണ് ജാൻവി വാങ്ങിയത്.

    )}