നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » YEAR ENDER 2021 SHERNI MIMI PAGGLAIT AJEEB DAASTAANS AMONG TOP FEMALE LED FILMS TO WATCH THIS YEAR 01

    Year Ender 2021 | ഷെർണി, മിമി, അജീബ് ദസ്താൻ ; സ്ത്രീകളെ കേന്ദ്ര കഥാപത്രങ്ങളാക്കി ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ മികച്ച പത്ത് ചിത്രങ്ങൾ

    ഷെർണി, മിമി, പാഗ്‌ലൈറ്റ്, അജീബ് ദസ്താൻ, തലൈവി എന്നിവ 2021-ലെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത സിനിമകളിൽ ചിലതാണ്.