നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » 27 PER CENT OF CENTRAL SCHOOL STUDENTS HAVE NO PHONE OR LAPTOP TO ACCESS ONLINE CLASSES

    Online Class| സെൻട്രൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന 27% വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    കണക്കും സയൻസുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    )}