നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » ADULT COUPLE CAN LIVE TOGETHER DESPITE MAN NOT ATTAINING MARRIAGEABLE AGE SAYS HIGH COURT

    പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് വിവാഹപ്രായമെത്തിയില്ലെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് കോടതി

    മകളുടെ സുഹൃത്തിന് വിവാഹ പ്രായം എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഹർജിയെ എതിർത്തത്.