നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » BIHAR SCHOOL HEADMASTER MADE AIRPLANE LIKE SCHOOL LIBRARY FROM HIS PERSONAL FUND RV

    Incredible Idea| കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സ്കൂളിൽ 'വിമാന' ലൈബ്രറി; പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ വിജയം

    ബിഹാർ സമസ്തിപൂരിലെ ഒരു സ്‌കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ പ്രയത്‌നം രാജ്യത്താകെ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയാണ്. ജില്ലയിലെ മൊഹിയുദ്ദീൻ നഗർ ബ്ലോക്കിന് കീഴിലുള്ള ശിവസിംഗ്പൂർ ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അപ്‌ഗ്രേഡഡ് മിഡിൽ സ്‌കൂളിന് പ്രധാനാധ്യാപകന്റെ ശ്രമഫലമായി ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. സ്‌കൂളിലേക്ക് വരാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവേശം വർധിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ പണം ചെലവഴിച്ച് സ്‌കൂൾ ലൈബ്രറിക്ക് വിമാനത്തിന്റെ രൂപം നൽകി.