നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » CUSTOMERS CAN NOW BOOK LPG CYLINDER JUST A MISSED CALL

    ഒരു മിസ് കോൾ മതി, ഗ്യാസ് ബുക്ക് ചെയ്യാം; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

    രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇനി ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് മിസ് കോൾ നൽകി ഗ്യാസ് ഉറപ്പാക്കാം