നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » DOMESTIC AIR TRAVEL TO BECOME COSTLIER AS LOWER LIMIT ON FARES INCREASED

    ആകാശ യാത്രയ്‌ക്ക് ചെലവേറും; രാജ്യത്ത് വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടി

    ഡൽഹി-തിരുവനന്തപുരം വിമാന യാത്ര ടിക്കറ്റിലെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 8700 രൂപയും പരമാവധി നിരക്ക് 20,400 രൂപയുമായി ഉയരും.

    )}