നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » DRDO SUCCESSFULLY TEST FIRES ENHANCED VERSION OF PINAKA ROCKET SYSTEM IN POKHRAN

    Pinaka Rocket System| ഇനി കുതിക്കും കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക്; പിനാക റോക്കറ്റ് വ്യൂഹത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു

    വിജയത്തിന്റെ പങ്ക് കഞ്ചിക്കോട് ബെമ്‌ലിനും