നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » FINANCE MIN SITHARAMAN PRESENTS FIRST PAPERLESS BUDGET

    Budget 2021 PHOTOS | ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പേപ്പർ രഹിത ബജറ്റ് വായിച്ച് നിർമല സീതാരാമൻ

    ആറ് മേഖലകൾക്കാണ് ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.