നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » IF DONT STOP OPEN DEFECATION THEN LOSE RATION CARD IN MAHA VILLAGE

    പൊതുസ്ഥലത്ത് മലവിസർജനം നടത്തിയാൽ റേഷൻ കാർഡ് റദ്ദാക്കും

    പൊതുസ്ഥലത്ത് മലവിസർജ്ജനം നടത്തുന്നത് പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകാനും തീരുമാനം....