നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » MAN MAULED TO DEATH BY LION IN GUJARATS GIR FOREST AREA

    ഗുജറാത്തിൽ വെളിക്കിരിക്കാൻ പോയ മധ്യവയസ്ക്കനെ സിംഹം കടിച്ചുകൊന്നു

    ഏഷ്യൻ സിംഹങ്ങളെ വ്യാപകമായി കാണുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശമാണ് ഗിർവനം. 2015ൽ നടന്ന അവസാന സെൻസസ് പ്രകാരം 523 സിംഹങ്ങളാണ് ഗിർവനത്തിലുള്ളത്.

    )}