നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » MODI AND YOGI ONBOARD DOUBLE DECKER BOAT FOR KASHI VISWANATH DHAM N

    Kashi Viswanath Dham | ഡബിൾ ഡെക്കർ ബോട്ടിൽ മോദിയും യോഗിയും; കാശിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

    Modi and Yogi onboard double decker boat for Kashi Viswanath Dham | കാശിയിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണവുമായി നാട്ടുകാർ