നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » PEOPLE CAST THEIR VOTES IN PHASE

    Lok Sabha Elections 2019: ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ; അഞ്ചാംഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവർ

    • News18
    • |