നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » PRIME MINISTER NARENDRA MODI INAUGURATES RENOVATED JALLIANWALA BAGH MEMORIAL TRANSPG

    നവീകരിച്ച ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സ്മാരകം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു; മുഖംമിനുക്കിയ സ്മാരകത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ

    ചരിത്ര പഠിതാക്കൾക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തനം

    )}