നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » SUSHAMA SWARAJ A LEADER WHO SHINES IN POLITICS AND ADMINISTRATION

    സുഷമ സ്വരാജ്: രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണത്തിലും പ്രാഗൽഭ്യം കാട്ടിയ നേതാവ്

    ഡൽഹിയുടെ ആദ്യ വനിതാമുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ബഹുമതിയും സുഷമാ സ്വരാജിനുള്ളതാണ്

    • News18
    • |