നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » UNION MINISTER SUGGESTS MORE RESEARCH ON COW DUNG

    'പശുവിന്റെ ചാണകവും മൂത്രവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും': കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ്

    അവയുടെ ചാണകത്തില്‍ നിന്നും മൂത്രത്തിൽ നിന്നും പണം ഉണ്ടാക്കാനായാൽ കര്‍ഷകർ അവയെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല.‌

    • News18
    • |