നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » 22 YEAR OLD SHARUTHI TO LEAD OLAVANNA PANCHAYAT TV MSK

    ഒളവണ്ണയിലെ ബുള്ളറ്റ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ഇനി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്; ശാരുതിക്ക് പ്രായം 22

    എല്‍.എല്‍.ബി അവസാന സമെസ്റ്റര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ ശാരുതി പഠനവും പഞ്ചായത്ത് ഭരണവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്

    )}