നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ASHES OF LATE MLA PT THOMAS COLLECTED IN FOUR POTS NJ TV

    നാല് മൺകുടങ്ങളിലായി പിടിയുടെ ചിതാഭസ്മം; ഒരു ഭാഗം അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ചേരും; മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് നദികളിൽ ലയിക്കും

    നാല് മൺക്കുടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ചിതാഭസ്മം ശേഖരിച്ചത്.