നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » EXHIBITION OF JAPANESE CULTURE AND HANDICRAFTS TV UMB

    ജപ്പാൻ സംസ്കാരം തൊട്ട് അറിയാൻ 'ഡിസ്കവർ ജപ്പാൻ' തിരുവനന്തപുരത്ത്

    അയ്യൻകാളി ഹാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു. 

    )}