നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » FAIZ DONATED RS 10313 TO THE CHIEF MINISTER DISASTER RELIEF FUND NJ TV

    മിൽമയുടെ സമ്മാനം 10000 രൂപ; 10313 രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി ഫായിസ്

    മിൽമ 10,000 നൽകിയപ്പോൾ ഫായിസ് 10,313 രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിക്ക്‌ നൽകി.