നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » FARMERS TO GET ONLINE TRAINING IN KERALA TV SSS NEW 2

    കൃഷിപാഠങ്ങൾ ഇനി ഓൺലൈൻ വഴി; വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സംവിധാനവുമായി കൃഷിവകുപ്പ്

    കർഷകർക്കുള്ള ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടിക്കായി കൃഷി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.