നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » FLOOD CESS TILL SEPTEMBER WAS RS 1144 CRORE

    പ്രളയ സെസ്: സെപ്റ്റംബർ വരെ സർക്കാർ ഖജനാവിലെത്തിയത് 1,144.89 കോടി രൂപ

    2019 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി മുതലാണ് പ്രളയ സെസ് പിരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 2021 ജൂലായ് 31 വരെ രണ്ട് വർഷക്കാലയളവിലേക്കാണ് സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

    )}