നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » FUTURE KERALA NIRMITHI PROJECTS ON DISPLAY IN AN EXPO TV SSS

    അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് 50,000 കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ; കേരള നിര്‍മ്മിതി എന്തെന്ന് നേരിട്ടറിയാം

    പദ്ധതികളെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടറിയാനുള്ള അവസരം | റിപ്പോർട്ട്: എസ്.എസ്. ശരൺ

    )}