നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » GIANT TORTOISE BODY FOUND IN KOZHIKODE BEACH TV SJS NEW 1

    World turtle day 2020 | ലോക ആമദിനത്തിൽ കടപ്പുറത്ത് അടിഞ്ഞത് കൂറ്റൻആമ; തൂക്കം 200 കിലോ

    നേരത്തേയും നിരവധി ആമകൾ കരയ്ക്കടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ ആമയെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് തീരത്തുള്ളവർ പറയുന്നു.