നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » GOVERNOR ARIF MUHAMMED KHAN SAYS ABOUT CAB

    പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം; ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് മാറിനിൽക്കാനാകില്ലെന്ന് ഗവർണർ

    ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നു കൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനാവൂ.