നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » HANNA AND FIDA GET NEW HOUSE WITH THE HELP OF ACT TV ACV

    'ആക്ട്' കൈത്താങ്ങായി; ഫിദക്കും ഹന്നക്കും ഇനി സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം

    വീട് നിർമ്മിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അധ്യാപകരുടെ സംഘടന ," ആക്ട്". റിപ്പോർട്ട്/ ചിത്രങ്ങൾ: സിവി അനുമോദ്.