നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » HOW TO UTILISE CUT BANANA STALKS GREAT FOR SOIL

    Better Farming | വെട്ടിയിട്ട വാഴത്തണ്ട് മണ്ണിന് ഗുണകരമാക്കാം; സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി KVK

    മണ്ണില്‍ പെട്ടെന്ന് ലയിച്ചു ചേരാനും അതുവഴി മണ്ണിലെ ജൈവാംശം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈ രീതിയിലൂടെ സാധിക്കും.