നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » IAS OFFICER M ANJANA TAKE CHARGE AS ALAPPUZHA DISTRICT COLLECTOR

    ആലപ്പുഴ ജില്ല കളക്ടറായി എം. അഞ്ജന ചുമതലയേറ്റു; ജില്ലയുടെ ഏഴാമത്തെ വനിത കളക്ടർ

    ജില്ലയുടെ ഏഴാമത്തെ വനിത കളക്ടറാണ്.