നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » IMAM OF PALAYALM WANTS TO SPEND THE MONEY FOR FLOOD VICTIMS

    പെരുന്നാളിനായി കരുതി വെച്ച പണം പ്രളയബാധിതർക്കായി വിനിയോഗിക്കണം: പാളയം ഇമാം

    മഴക്കെടുതിയ്ക്ക് ഇരയായവരുടെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചെയ്യണമെന്നും ഇമാം അഭ്യർഥിച്ചു

    )}