നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA BUDGET 2020 SHE LODGE IN ALL CITIES

    Kerala Budget 2020 | എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഷീ ലോഡ്ജ്; 1500 കോടിയുടെ സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതികൾ

    നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് 3000 കോടിരൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പ വനിതാ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കും.

    )}