നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA CONGRESS TURNS COLOUR OF THE BOARDS TO RED BEFORE THE ENTRY INTO LDF

    മുന്നണി മാറ്റത്തിനു മുന്നേ ചുവരെഴുത്തു മാറി; കേരള കോൺഗ്രസ് ബോർഡുകൾ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ

    ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുംമുൻപ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ബോർഡ് ചുവപ്പിച്ച് ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം.

    )}