നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA PROVIDES COVID WISK FOR TAMIL NADU TV VVG

    ഒന്നിച്ച് അതിജീവിക്കാം; തമിഴ്നാടിനായി കോവിഡ് വിസ്ക് നിർമിച്ചു നൽകി കേരളം

    Break The Chain| കിയോസ്കിലൂടെ രണ്ടു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും.

    )}