നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » KERALA RAIN LANDSLIDE IN SHIRUVANI AREA NJ TV

    Kerala Rain | ശിരുവാണിമേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ; ശിങ്കംപാറ ഊര് ഒറ്റപ്പെട്ടു

    ശിങ്കംപാറ ആദിവാസി ഊരിലെ നാൽപതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു

    )}